Tuesday, August 2, 2011

Re: { Marathi kavita } मला बघताच दोन गाढ्व जोरजोरात हसु लागले |

 

Excellent!!!!!!!! really true

Rushikesh

--- On Tue, 2/8/11, मिच मराठी <marathi.rohan@gmail.com> wrote:

> From: मिच मराठी <marathi.rohan@gmail.com>
> Subject: { Marathi kavita } मला बघताच दोन गाढ्व जोरजोरात हसु लागले |
> To: Kavyatarang@yahoogroups.com
> Date: Tuesday, 2 August, 2011, 1:20 AM
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>  
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> हास्यकविता
> ...
>
>
>
> नेहमी
> प्रमाणेच
> कामावर
> जाण्यासाठी,
> सकाळी
> धावपळ माझी
> सुरु होती |
>
> जाणा-या
> रस्त्यावर
> दोन,
> गाढवांची
> जोडी उभी होती
> ||
>
> मला बघताच
> दोन गाढ्व
> जोरजोरात हसु
> लागले |
>
> जोक्स बघ,
> जोक्स
> बघ , असं
> आपसात बोलु
> लागले ||
>
>
>
> मी म्हणालो,
> काय
> रे बाबांनो...
> कालचा लाफ्टर
> चॅलेंजर शो बघितला
> का? |
>
> आणि कालचा
> जोक तुम्हाला
> आता समजला का? ||
>
> ( तेवढ्यात
> एक गाढव मला
> म्हणाले...)
>
> अगाच वेळ
> घालवण्याची
> आम्हांला सवय
> नाय |
>
> माणुसच एक
> जोक आहे, मग
> शो
> बघण्याची
> गरजच काय? ||
>
> कारण
> हल्लीची
> माणसं फक्त
> दिसायलाच माणुस
> दिसतात |
>
> वरुन किर्तन,
> आतुन
> तमाशा,
> अशा प्रकारे
> वागतात ||
>
>
>
> सुखाच्या
> मागे धावता
> धावता विवेक
> पडतो यांचा
> गहाण |
>
> पाण्यात
> राहुनही
> माशाची भागत
> नाही जशी तहान
> ||
>
> पैशाच्या
> मागे धावता
> धावता दमछाक
> होते यांची
> खुप |
>
> वाटी वाटीने
> ओतले तरीही
> कमीच पडते
> यांना तुप ||
>
>
>
> बायका आणि
> पोरांसाठी,
> चाले
> म्हणे हा खेळ |
>
> ज्या देवाने
> घडवले यांना,
> त्या
> देवासाठी
> नसतो यांना
> वेळ ||
>
> माण्सांच
> वागणं
> सरड्यासारखं,
> नेहमीच
> बदलत राहतं |
>
> माणसांपेक्षा
> आज इमानदार
> गाढव,
> असं उदाहरण
> द्यावं लागतं ||
>
>
>
> आम्ही गाढव,
> आम्ही
> गाढव आता
> अभिमानाने हे
> सांगतो |
>
> म्हणुन तर
> माणुस दिसताच,
> खुप
> जोरजोरात
> हसतो ||
>
> त्यांनी
> म्हटलं, मला
> पटलं,
> मी तिथुन
> निघुन जाणच
> बरं समजलं!
>
>
>
> आता तरी
> विचार करा,
> आणि
> माणसासारखा
> व्यवहार करा!
>
>
>
> कवी :- प्रसाद
> सकट .
>
>
> ठाणे. 9867092484
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

__._,_.___
Recent Activity:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group Policies (Amended March 04, 2007)

1) All mails are subjected to moderation. This may cause some trivial delay in posting your mails. Please bear with us.

2) Please do not post any advertisements (matrimonial ads, mails publicizing other groups etc.) on this group.

3) Please be cautious while sending any attachments or forwards. When you send forwards, we request you to retain only the relevant content of the mail, which you are forwarding. Also edit the subject giving a proper subject to the mail discarding unwanted matter. This will make the mail neat and legible.

4) Appreciation of mails sent by members should be directed to the senders personal email address and not on the group.

5) Not all forwards will be approved. Only forwards with some novelty will be approved. To give an example, forwards containing PowerPoint slides. Some slides contain only sceneries, pictures of cute dogs/ cats, babies, mountains, flowers etc. Such forwards will not be approved.
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment