Friday, August 26, 2011

[Marathi Songs] grup ची भेट

grup ची भेट


मित्रांनो
 जास्त प्रतिसाद पुण्यातून आल्याने परवा रविवारी पुण्यात भेट ठरवण्यात येत आहे .ठिकाण :- सारसबाग ,संध्या काळी ५ वाजता

सुमारे २५ लोकाने येण्यास सहमती दर्शवली आहे तरी आजून कोणी तारार असल्यास माझ्या ई मेल वर आपले नाव आणि संपर्क क्रमांक कळवणे

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment