Wednesday, August 31, 2011

{ Marathi kavita } येरे.. येरे.. बाप्पा

 

बाप्पा- काय मुसळधार पाऊस कोसळतोय. आपण बिफोर टाइम पोहोचलो की काय?उंदीर- बिफोर टाइम म्हणजे?

बाप्पा- जून-जुलैमध्येच आपण पोहोचलो का?

उंदीर- ते कसं शक्य आहे? तुम्ही डाएटिंग करून बारीक झालेला नाहीत. त्यामुळे तुमचं वजन घेऊन मी ज्या गतीनं पळू शकतो तसाच पळत आहे...

बाप्पा- डाएटिंग करून बारीक होण्याचं खूळ तुझ्या डोक्यात कुणी घुसवलं? मी हा असाच आबालवृद्धांमध्ये लोकप्रिय आहे. ते जाऊ दे. आता या भरलेल्या पाण्यातून वाट काढत त्या कोपऱ्यावरील ट्रकपर्यंत कसं पोहोचायचं?

उंदीर- तोच मोठ्ठा प्रश्न आहे. तूर्त आपण इथंच थांबू.

बाप्पा- काय रे पण हा असा इतका मुसळधार पाऊस. कारण तरी काय?

उंदीर- बाप्पा हे ग्लोबल वॉर्मिगचे परिणाम...

बाप्पा- ग्लोबल वॉर्मिग हा कोणता राक्षस?

उंदीर- राक्षस? महाराक्षस. इहलोकीवरील मनुष्यप्राणी कार्बनचे उत्सर्जन रोखण्या-ऐवजी त्यात भर घालून पृथ्वीचे तापमान वाढवत आहे. त्याला ग्लोबल वॉर्मिग म्हणतात.

बाप्पा- मनुष्यप्राणी सर्व समजून उमजून काही करीत नाही.

उंदीर- एसीशिवाय जगू शकत नाही, मोटारी उडवल्या-खेरीज समाधानी नाही. आत्मकेंदी झालेला मनुष्यप्राणी स्वत:च्या सुखापलीकडे कशाचा विचार करेनासा झाला आहे.

बाप्पा- आता हा मनुष्यप्राणी माझी आरती गाईल तेव्हा काय आशीर्वाद देऊ?

उंदीर- बाप्पा तुम्ही काय आशीर्वाद देणार? तुमच्या मूर्तीपासून सजावटीपर्यत सारे पर्यावरणाला घातक असेच आहे.

बाप्पा- चल आपण परत जाऊ. त्यांनी पुढल्या वर्षी लवकर या म्हणण्यापूर्वी.

- चकोर

 

__._,_.___
Recent Activity:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group Policies (Amended March 04, 2007)

1) All mails are subjected to moderation. This may cause some trivial delay in posting your mails. Please bear with us.

2) Please do not post any advertisements (matrimonial ads, mails publicizing other groups etc.) on this group.

3) Please be cautious while sending any attachments or forwards. When you send forwards, we request you to retain only the relevant content of the mail, which you are forwarding. Also edit the subject giving a proper subject to the mail discarding unwanted matter. This will make the mail neat and legible.

4) Appreciation of mails sent by members should be directed to the senders personal email address and not on the group.

5) Not all forwards will be approved. Only forwards with some novelty will be approved. To give an example, forwards containing PowerPoint slides. Some slides contain only sceneries, pictures of cute dogs/ cats, babies, mountains, flowers etc. Such forwards will not be approved.
MARKETPLACE
A good Credit Score is 720, find yours & what impacts it at freecreditscore.com.
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment