Wednesday, August 17, 2011

[Marathi Songs] "मित्रमराठी"~ Fwd: आमच रोज एका नवीन मुलीवर प्रेम जड़ते
आमच रोज एका
नवीन मुलीवर प्रेम जड़ते
आज हिच्यासाठी धड धड लेले ह्रदय
उदया तिच्यासाठी धड धड ते !!!१
एखादी चिकनी दिसलीच की
लगेच आम्ही ओळख काढतो,
आणी ओलखिचा मामला मग
दोनच दिवसात दिलापर्यंत पोहोचवतो....!!!!
पण साला आमच्या प्रेमाला,
कधी होकराच मिळत नाही..
एवढे प्रयत्न करूँ साला ,
एक पोरगी पटत नाही....!!!१
अहो तिला पटव न्या साठी,
आम्ही काय काय प्ल्यान आखतो.
पॉकेट मनितले ५०० रुपये
खास तिच्यासाठी ठेवतो
पण साला प्रत्येक वेळी हे
प्ल्यान चक्क फसतात
बिलापरी बिल ही जाते
अणि मित्रही आमच्यावर हसतात...!!!!१
आम्ही तसले धोकेबाज नाही
मुलीना फसवन्याचा धंधा आमचा नाही
पण एक जर नाही म्हणाली तर
दुसरिची वाट का पहु नए...!!!!!१

अत आमच्या प्रेमाला
नकार झाले लाई
आता कोणी नाही म्हणले
तरी हसू येई.....!!!

अहो प्रेम भंगात RADNARYA प्रत्येकाला
याच नवल वाटत
तिच्या नकारावर आम्हाला हसताना पाहून
यांच्या तोंड्च पानी पळत...!!!!
तश्या कॉलेज मधल्या मुली,
नेहमीच असतात खास.
त्यांचे ते अमेरिकन कपडे,
अणि सेंट चा सुवास.

त्यांच्या अश्या राह्न्यामाग्चा
उद्देश आम्ही जानतो
म्हणुन आम्ही रोज एका नवीन मुलीच्या प्रेमात पडतो ....!!!!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "MITRAMARATHI" group.
To post to this group, send email to mitramarathi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to mitramarathi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/mitramarathi?hl=mr.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment