Monday, August 15, 2011

{ Marathi kavita } मैत्रीचे एस.एम.एस

 

१ जगासाठी तू कुणीतरी असशील पण माझ्यासाठी तू सारं जग आहेस तुझी मैत्री माझ्यासाठी सर्वस्व.
२ धरती आकाशासाठी सूर्य प्रकाशासाठी तू फ़क्त माझ्यासाठी तू सारं जग आहेस तुझी मैत्री माझ्यासाठी सर्वस्व.

३ पोर्णिमेच्या रात्री चांदण्याचा सडा देशील का मला मौनिचा घडा जीवनात असलीस तर गैरसमज कधी करु नकोस आपल्यात भांडाण झालं तर मैत्री कधी विसरु नकोस.

४ निसर्गाला रंग हवा असतो फ़ुलाला गंध हवा असतो व्यक्ती ही एकटी कशी राहणार तिलाही मैत्रीचा छंद हवा असतो.

५ तारे तर चमकत सारेच आहेत त्यातील चांदणी आहेस तू एकमैत्री तर सगळेच करत आहेत परंतु निभवत आहेत कोणीतरी

६ मैत्री म्हणजे विश्वास धीर आणि दिलासा.मनाची कळी उमलताना पडलेला पहिला थेंब.मैत्री म्हणजे दोन जीवनामधला सेतू.मैत्रीचा दुसरा अर्थ मी आणि तू.

७ मैत्री म्हणजे आभाळाला पडलेले स्वप्न.मैत्रीम्हणजे नवरत्नांच्या हारामधील रत्न.मैत्री म्हणजे वेलीवर असलेले फ़ूल.मैत्री म्हणजे दोन मन जोडणारा सेतू.मैत्रीचा दुसरा अर्थ मी आणि तू.

८ चंद्राला जशी चांदण्याची साथ समुद्राच्या लाटांना किना-याची साथ मला हवी आहे तुझ्यासारख्या मैत्रीची साथ.

९ मैत्रीचे नाते हे पिंपळाच्या पानासारखे असायला हवे त्याची कितीही जाळी झाली तरी ते पान जीवनाच्या पुस्तकात आयुष्यभर जपून ठेवायला हवे.

१० पवित्र हे माझे प्रेम अर्थ वेगळा काढू नकोस उठताबसता आठवण येते ती हिरावूनघेऊ नकोस उत्त्र मजला देशील का…..माझ्याशी मैत्री करशील का ?

११ मैत्री……..नको फ़ुलासारखी क्षणभर सुगंध देणारी नको सूर्यासारखी-सतत तापलेली नको सावलीसारखी-कायम पाठलाग करणारी मैत्री….हवी अश्रूं सारखी सुख-दुःखात समान साथ देणारी.

१२ तुझ्या मैत्रीबद्दल लिहिताना शब्द फ़िके पडतात आणि बोलायला गेलं तर भावनाओठाशी अडतात.
१३ तेज असावे सूर्यासारखे प्रखरता असावी चंद्रासारखी शितलता असावीचांदण्यासारखी आणि मैत्रीअसावी तुझ्यासारखी.

१४ मैत्री ही एक फ़ुलाप्रमाणे असते ती फ़ुलवावी तशी फ़ुलते पण त्याफ़ुलाच्या पाकळ्या गळू न देणे आपल्या हातात असते.

१५ मैत्रीत तुझ्या बहरलेली प्रीत आहे मैत्रीत तुझ्या मधुर असे गीत आहे मैत्रीत तुझ्या जीवेनाची रीत आहे म्हणूनच तू माझी मनमित आहे.

१६ मैत्री असावी मनामनाची मैत्री असावी प्रेम आणि त्यागाची अशी मैत्री असावी फ़क्त तुमची आणि माझी.
१७ माणसाने स्वप्ने पाहावीत,भरभरुन पाहावीत परंतु स्वप्नपूर्तीची गळ मात्र घालू नये कारण्पाणी कितीही उथळ असेल तरी ती पार बुडून जातात आणि उरते फ़क्त एकटेपण.

१८ एक भाषा अशी आहे ना लिपी,ना शब्द,ना उच्चार,ना स्वर,आपल्यालाच त्याची जाणीव आहे आपलीच मैत्री हेच खरं विश्व आहे तुझी आणि माझी मैत्री अशी असावी,काटा तुला टोवला तरी,कळ मला यावी !

१९ तुझी नी माझी मैत्री एक गाठ असावी,कुठल्याही मतभेदाला तेथे वाट नसावी मी आनंदात असताना हसू तुझेअसावे,तू दुःखात असताना आसू माझे असावे,मी एकाकी असताना सोबत तुझी असावी,तूमूक असताना शब्द माझे असावे

 

__._,_.___
Recent Activity:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group Policies (Amended March 04, 2007)

1) All mails are subjected to moderation. This may cause some trivial delay in posting your mails. Please bear with us.

2) Please do not post any advertisements (matrimonial ads, mails publicizing other groups etc.) on this group.

3) Please be cautious while sending any attachments or forwards. When you send forwards, we request you to retain only the relevant content of the mail, which you are forwarding. Also edit the subject giving a proper subject to the mail discarding unwanted matter. This will make the mail neat and legible.

4) Appreciation of mails sent by members should be directed to the senders personal email address and not on the group.

5) Not all forwards will be approved. Only forwards with some novelty will be approved. To give an example, forwards containing PowerPoint slides. Some slides contain only sceneries, pictures of cute dogs/ cats, babies, mountains, flowers etc. Such forwards will not be approved.
.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment