Friday, August 19, 2011

[Marathi Songs] " मी अण्णा हजारे आहे " पुणेरी अॅड

पुणेरी अॅड

विकणे आहे : एनसायक्लॉपिडियाचा अखंड संच.

विकण्याचे कारण : सदर गृहस्थाचे लग्न झाले असून बायकोला सगळ्या गोष्टींची माहिती आहे. त्यामुळे आता एनसायक्लॉपिडियाची गरज नाही

--
" मी अण्णा हजारे आहे "
" वंदे मातरम"
"भारत माता कि जय "
"जय हिंद "
" जय महाराष्ट्र"
मित्रानो काही तांत्रिक कारणाने आपल्या ग्रूप चा फोटो बदलू शकत नाही. तुम्ही सगळे समजून घ्याल हीच अपेक्षा
" मी मराठी - मित्रमराठी "

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment