Friday, August 12, 2011

[Marathi Songs] "मित्रमराठी"~ वयाच्या १८ व्या वर्षी

वयाच्या १८ व्या वर्षी
वयाच्या १८
व्या वर्षी
कोणतीही स्त्री
फुटबॉलसारखी असते...
तिच्यामागे २२ पुरुष धावत असतात ..
...२८व्या वर्षी
ती बास्केटबॉलसारखी बनते...
तिच्यामागे १० पुरुष धावत असतात ..
३८व्या वर्षी
ती गोल्फ बॉलसारखी बनते...
तिच्यामागे आता एकच पुरुष धावत असतो
आणि
४८व्या वर्षी ..
ती टेबलटेनिस बॉलसारखी बनते...
तिच्यामागे असलेला पुरुष
सारखा तिला दुसऱ्याकडे ढकलत
असतो..!!

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "MITRAMARATHI" group.
To post to this group, send email to mitramarathi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to mitramarathi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/mitramarathi?hl=mr.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment