Wednesday, August 17, 2011

[Marathi Songs] "मित्रमराठी"~ मुर्ख

मुली प्रेमात पडतात तेव्हा तिचे पालक विचारतात,
कोण आहे तो 'मुर्ख'?
.
आणि मुले प्रेमात पडतात तेव्हा त्याचे पालक विचारतात 'मुर्खा' कोण आहे ती मुलगी?
.
.
.
.
.
.
तात्पर्य : कोणीही प्रेमात पडले तरी मुलेच 'मुर्ख' ठरतात..... :( :D

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "MITRAMARATHI" group.
To post to this group, send email to mitramarathi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to mitramarathi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/mitramarathi?hl=mr.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment