Tuesday, August 16, 2011

[Marathi Songs] "मित्रमराठी"~ इण्टरव्ह्यू


एका कंपनीमध्ये इण्टरव्ह्यू सुरू होते. गंपू तिथे इण्टरव्ह्यू देण्यासाठी पोहोचला.

एचआर मॅनेजर : जगातल्या तीन महान व्यक्तीमत्त्वांची नावं सांगा.

गंपू : अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी...आणि साहेब तुमचं नाव काय?

गंपूला लगेचच नोकरी मिळाली.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "MITRAMARATHI" group.
To post to this group, send email to mitramarathi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to mitramarathi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/mitramarathi?hl=mr.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment