Friday, August 19, 2011

[Marathi Songs] " मी अण्णा हजारे आहे " दोनाचे तीन

गंपू : आई, आम्ही आज दोनाचे तीन झालो!


आई : अरे वा! ही तर चांगली बातमी आहे. मुलगा झाला की मुलगी?

गंपू : अगं, तुझ्या सुनेने दुसरं लग्न केलं!

--
" मी अण्णा हजारे आहे "
" वंदे मातरम"
"भारत माता कि जय "
"जय हिंद "
" जय महाराष्ट्र"
मित्रानो काही तांत्रिक कारणाने आपल्या ग्रूप चा फोटो बदलू शकत नाही. तुम्ही सगळे समजून घ्याल हीच अपेक्षा
" मी मराठी - मित्रमराठी "

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment