Wednesday, August 17, 2011

[Marathi Songs] "मित्रमराठी"~ शिकारी :शिकारी :शिकारी :

एका गावात वाघाने उच्छाद मांडला होता, त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी
शिकारयाला बोलावण्यात आल.
शिकारी : आज रात्रीच मी त्या वाघाचा बंदोबस्त करतो, मला गाईच कातड आणून
द्या, ते पांघरून जंगलात जातो, गाय आहे समजून वाघ धावून येईल मग मी
त्याला ठार करतो.
मध्यरात्रीनंतर शिकारी गावात धावत आला, अंगावरच कातड फाटलं होत,
गावकरी : मारला? वाघ... मारला?


शिकारी : वाघ राहू द्या, आधी हे सांगा जंगलात बैल कोणी सोडला होता?

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "MITRAMARATHI" group.
To post to this group, send email to mitramarathi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to mitramarathi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/mitramarathi?hl=mr.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment