Wednesday, August 17, 2011

[Marathi Songs] "मित्रमराठी"~ Fwd: Funny surnames... 

 

 

हल्ली मुली लग्न झाल्यावर माहेरचं आणि सासरचं अशी दोन्ही आडनावं लावतात.
त्यामुळे आधीच मजेदार असलेली मराठी आडनावं अजूनच "interesting" होतात

काही उदाहरणं:

काळे-फडके
रसाळ-हगवणे
लांडगे - मारणे
ओक - लेले
पोळ - लेले
पांढरे - फाटक
गुंड - साले
चिकटे - शेवाळे
टकले - नातू
चकणे - डोळे
गोरे - गोळे
बोके - डोळे 
म्हस्के - चीटके
कडू - श्रीखंडे
लाळे - गोळे
शेंडे - टकले
खोटे - पेशवे
कर्वे - बर्वे--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "MITRAMARATHI" group.
To post to this group, send email to mitramarathi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to mitramarathi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/mitramarathi?hl=mr.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Marathi Songs" group.
To post to this group, send email to marathi-songs@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathi-songs+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathi-songs?hl=en.

No comments:

Post a Comment