Sunday, December 11, 2011

Fwd: Do Like this pageमित्रानों मी आपल्यासाठी सादर करत आहे विनोदचा खजिना "हसा ( पण संयमाने)" या Page वर येथील विनोदाच्या आस्वादाने तुम्ही पोट धरुन हसाल याची मी हमी देतो
तेव्हा आजच या Pageला Like करा आणि मित्रांनांही Like करायला सांगा आणि Enjoy करा नाविण्यपुर्ण अतुल्य आणि अफाट अशा मराठी Jokes चा खजिन्याने
Link is :
http://www.facebook.com/pages/%E0%A4%B9%E0%A4%B8%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A4%A3-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87/189409947774392
Page: 904 people like this.--
Thanks and Regards,

Pratik Wagh,

"Quitters never win and Winners never Quits".

No comments:

Post a Comment