Wednesday, October 12, 2011

Re: { Marathi kavita } ²ª - ¿ � ª�� !! Nice Article

 

really good one


From: "मरा�� स�पर स��ार"marathi.superstar@gmail.com
Sent: Wed, 12 Oct 2011 20:42:48 +0530
To: Kavyatarang@yahoogroups.com
Subject: { Marathi kavita } �� - � � ��� !! Nice Article

लव्ह मॅरेज असो की अरेंज.. लग्नावेळी मुलाकडून अनेक अपेक्�·ा �ेवल्या जातात. मुलगी मिळवती असली तरी घर, नोकरी, गाडी अशा गरजाही मुलानेच पूर्�£ कर�£्याची

पद्धत आजही दिसतेय. संसार दोघांचा असेल तर, मुलींनी या पारंपरिक अपेक्�·ांवर एकदा नक्कीच विचार करायला हवाय.
>
>
नम्रता वय वर्�·ं २० आ�£ि आदित्य वय वर्�·ं २२ फक्त... दोघंही एकमेकांसा�ी प्रेमात वेडी झालेली. समजून उमजून वाग�£ाऱ्या कपलमध्ये फक्त गफलत होत होती ती अपेक्�·ांमध्ये... विशे�·त: नम्रताकडून केल्या जा�£ाऱ्या अपेक्�·ांमध्ये. स्वत:चं घर, शक्य असल्यास एकुलता एक, उत्तम मासिक उत्पन्न या लग्नापूवीर्च्या बेसिक अपेक्�·ा मुलाकडून केल्या जातात. त्या सगळ्याच पूर्�£ कर�£्याचा तो परोपरीनं प्रयत्नही करत असतो. आदित्यचीही अशाच प्रकारची ओढाता�£ होत होती. आदित्यनं नोकरीच्या �िका�£ाच्या जवळच वन बीएचकेचा ब्लॉक घेतलेला. स्वत:च्या जिवावर... प�£ त्यानं थोडं लांब घर घेतलं असतं तरी चाललं असतं. ब्लॉक थोडा मो�ा मिळाला असता. ही तिची तक्रार.

लग्न व्हायच्याआतत्याचंसेटलहो�£ंमुलींच्यापालकांबरोबरचतिलाहीगरजेचंवाटतहोतं.समवयस्कअसल्यानेप्रगतीचाआले�एकाचरांगेनेजा�£ंसाहजिकआहे.मात्रकेवळतोमुलगाआहेम्ह�£ूनत्याचंसेटलहो�£ंगरजेचंचआहेअसंतिचंहीमतहोतं.
>
>-
काहीपारंपरिकअपेक्�·ा
>
>
दरवेळीमुलांनीचआधीघरघेऊन�ेवायचं.त्यांनीलग्नाआधीपासूनचसेटलअसलंपाहिजेहाअट्टाहास�ेव�£ं�रंचकितपतयोग्यआहे?मुलीहीतितक्याचकमावतात.क्वचितप्रसंगीमुलांपेक्�·ाजास्तही.मगमुलींनीहीघराच्याउभार�£ीसा�ीहातभारलावलाआ�£ित्याघराला'त्याचं'�ेवता'आपलं'म्हटलं,तरबिघडलंकु�े?अर्थात,मुलाच्यावाडवडिलाजिर्तघरातचराहा�£्याचीतिचीतयारीअसेल,तरकाहीचप्रश्ननाही.मात्र,वेगळंराहायचं�रवलंअसेल,तरतेवढाचपगारस्वत:मिळवतअसतानाहीघरकेवळत्याचंचअसावंहीअपेक्�·ाअसायलाचहवीका?
>
> - '
गर्ल कॅनऑल्सोबीमॅनइनफॅमिली'असंहीअसूशकतंचकी.स्वत:�ामप�£ेनिर्�£यघे�£्याचीक्�·मताअसलेलीए�ादीमुलगीनवऱ्याच्याघरच्यांनासांभाळूनहीमहत्त्वाच्याभूमिकाआ�£िजबाबदाऱ्यापारपाडूशकतेचकी.मात्र,आप�£हूनघेतलेल्यानिर्�£यांनानवऱ्याचापा�िंबाअसावा,(अगदीपूवीर्बाबादेतअसततसा)अशीअपेक्�·ामुली�ेवतअसतील,तरअर्थातचत्यातकाहीगैरनाही.फक्तहेमुलांनीहीसमजूनघ्यायलाहवं.
>
> -
मुली किंवामुलंहीजरलवकरकमिटेडस्टेटसमध्येआली,तरअनेकदाहेअडथळेजा�£वतात.किंवामगमुला-मुलीच्यावयातलंअंतरकमीअसेल,तरीत्यांनाअडच�£ीसोडवतानात्रासहोऊशकतो.एकमेकांनाअभ्यास,करिअरमधलीस्टॅबिलिटीयासगळ्याव्यापातवेळदे�£ंक�ी�£होऊनबसतंआ�£िअगदीचछोट्या-मो�्याकार�£ांवरूनहीक्वचितप्रसंगीभांड�£ंव्हायलालागतात.
>
>
प्रत्येकाचंरिलेशनशिपस्टेटसवेगळंअसतं.तरीहीमुलांकडूनचअनेकदाबक्कळअपेक्�·ा�ेवल्याजातात.को�£त्याहीक्�·ेत्रातमुलीजेव्हामुलगीम्ह�£ूनमलावेगळान्यायलावताकामानयेअसंम्ह�£ताततीचबाजूसंसारातमात्र,तशीच�ेवायलात्यांचीनाअसते(अर्थातच,अपवादवगळता).गाडीत्यानं�रेदीकरायची.घरंहीत्याचंचहवं.कापड�रेदीत्याच्यापैशानंहवी.यापेक्�·ादोघांचाएकत्रसंसारआहे,याविचारातूनअनेकगो�·्टीसहजसोप्याहोतजातील,नाहीका?Follow Rediff Deal ho jaye! to get exciting offers in your city everyday.

__._,_.___
Recent Activity:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Group Policies (Amended March 04, 2007)

1) All mails are subjected to moderation. This may cause some trivial delay in posting your mails. Please bear with us.

2) Please do not post any advertisements (matrimonial ads, mails publicizing other groups etc.) on this group.

3) Please be cautious while sending any attachments or forwards. When you send forwards, we request you to retain only the relevant content of the mail, which you are forwarding. Also edit the subject giving a proper subject to the mail discarding unwanted matter. This will make the mail neat and legible.

4) Appreciation of mails sent by members should be directed to the senders personal email address and not on the group.

5) Not all forwards will be approved. Only forwards with some novelty will be approved. To give an example, forwards containing PowerPoint slides. Some slides contain only sceneries, pictures of cute dogs/ cats, babies, mountains, flowers etc. Such forwards will not be approved.
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.

.

__,_._,___

No comments:

Post a Comment