Saturday, November 12, 2011

मित्राच्या पार्टीत फुक्कटची पिवून तर्राट झालेला झंप्या घरी येतो.

आज बायको काही दरवाजा उघडणार नाही याची त्याला जाणीव होते.

    मग तो एक शक्कल लढवतो...
... 
तो दार वाजवतो- मी एका सुंदरीसाठी एक सुंदर गुलाबाचे फुल आणले आहे.

  बायको- (दरवाजा उघडते) - कुठे आहे हो फुल..?
.
.
.
.
झंप्या- ए गप ये....!

मी ते फुल सुंदर स्री साठी आणले आहे,मला उद्या ऑफिसला जाताना ते न्यायची आठवण करून दे....:

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "marathimasti" group.
To post to this group, send email to marathimasti@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to marathimasti+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/marathimasti?hl=en.

No comments:

Post a Comment